Lávky Petržalka

Bratislava, sídliště Petržalka. Největší sídliště bývalého Československa. Nové město, po jehož zbudování by se slovenská metropole konečně rozkročila na oba břehy Dunaje. Tak smělý cíl si však již od počátku žádal výstavbu náročných infrastrukturních projektů, z nichž mnohé nebyly nikdy realizovány – jako například bratislavské metro, jež bylo projektováno jako páteřní pojítko Petržalky se zbytkem města. Denní rutinou více než sta tisíc místních obyvatel se tak stala silniční automobilová doprava.Samotná struktura sídliště však již od počátku s linkou metra počítala. Byl pro ni vyhrazen centrální koridor, vinoucí se okolo tzv. Chorvatského ramene, dnes již slepého ramene Dunaje. Nicméně čím dál častější kolapsy autobusových spojení postupně donutily vedení města k přehodnocení velkolepých plánů a k vybudování tramvajové linky, jež by stopu původně připravovaného metra nahradila. První fáze byla dokončena již v roce 2016. Před druhou fází projektu však vyvstala nová překážka v podobě samotného Chorvatského ramene, jehož vodní hladina učinila plánované tramvajové zastávky vždy z jednoho břehu nepřístupnými.

Bylo tedy nutné přikročit k celkové rekonfiguraci sítě pěších spojení. Řešením se měly stát lávky překlenující hladinu Chorvatského ramene, na jejichž podobu byla v roce 2021 vypsána architektonická soutěž.Kontextem návrhu lávek se stala samotná struktura modernistického sídliště – racionální, rigidní a generická. Tvoří ji opakující se prostory, původně navržené výhradně s ohledem na maximální efektivitu. Lávky jsme tak nevnímali pouze jako nutnou infrastrukturu či dílčí architektonické objekty, nýbrž jako prvky, umožňující aktivaci svého bezprostředního okolí. Základní otázka tak zněla: Jak najít a posílit charakter jednotlivých míst a zároveň pracovat s nábřežím jako celkem? Jak roztříštit uniformitu modernistického sídliště?Každá ze tří navržených lávek navozuje dojem autonomní součástky, vycházející však ze stejné série. Společně mají ambici stát se téměř sochařskými objekty, které dotvářejí kompozici okolní krajiny. Forma každé z nich je přitom tvarována kontextem místa, v němž se nachází.První lávka je výraznou linkou, volně se rozlévající do krajiny. Mimo protilehlé břehy Chorvatského ramene propojuje i okolní pěší stezky, stávající zahrádku kavárny a budoucí tramvajovou zastávku. Neoddělitelnou součástí návrhu, jeho dynamickou páteří, jež slouží k rámování nových možných volnočasových aktivit ve vznikajícím parku, se tak stává samotná cesta. Není třeba výrazné formy, lávka má podobu jednoduché horizontály. Je to linie spojující začátek a konec. Linie spoluutvářející cestu.Druhá lávka je oproti tomu statická. Je situována v meandru Chorvatského ramene, na ose budoucího náměstí – má tak potenciál stát se jeho vyústěním a významným místem k setkávání. Protější břeh je totiž organicky formován pobytovým schodištěm, které je součástí konstrukce lávky a umožňuje ji proměnit v nábřežní amfiteátr. Lávka se stává důležitým ohniskem a prostorem zastavení. Je tečkou gradace nově vznikajícího náměstí.Tématem třetí lávky je symetričnost, která uvádí oba břehy do vzájemného dialogu. Součástí návrhu je mimo samotnou lávku i veřejný prostor na obou jejích koncích. Na západním břehu je modelován návazností na stávající schodiště, na východním břehu vytváří naopak předprostor k budoucí zástavbě. Obě prostranství pak pozvolna, souběžně s lávkou sestupují formou terénních schodů přímo k Chorvatskému rameni. Toto řešení tak mimo pouhé fyzické propojení vytváří i kontakt na úrovni samotné vodní hladiny, klade oba břehy do souvztažnosti a zprostředkovává vzájemnou rovnováhu protějších stran.Lávky

informace o projektu

projekt: Lávky 1, 2 a 3 přes Chorvatské rameno Dunaje, Petržalka
lokalita: Bratislava
společně s: AXXIOFFICE
team: Anastasia Bezborodko, Luděk Šimoník, Jana Kobza, Martin Holý,
Natálie Ivkovičová, Daniel Struhařík, Anna Vrzalová, Kryštof Foltýn
status: probíhající dokumentace pro územní řízení
témata: adekvátnost, přiměřenost, veřejný prostor,
sociální interakce, nedefinovanost veřejného prostoru, okolí
na základě: soutěž, 3x 1. místo
profese: D-Phase